Villkor

Åldersgräns
För att ansöka och delta i en av Brutalens träningsperioder ska du vara fyllda 18 år.

Rekommendationer
För att ansöka till en Brutalen-klass rekommenderar vi följande:

Du har någon form av träningsvana och bedömer att du har en bra grundfysik.
Du har ungefär ett års vana av att träna i gym-miljö och kan hantera skivstänger och fria vikter.
Du är inte gravid eller post gravid.
Du har inga skador eller sjukdomar som hindrar dig.

Ansökningsförfarande
Ansökan görs via den elektroniska ansökningsblanketten på hemsidan. Inga andra ansökningssätt tas emot.

Tilldelning av plats i träningsperiod
Ansökningarna tas emot i kronologisk ordning och därefter fördelas platserna. Meddelande om tilldelning av plats sker genom e-postutskick samt telefonsamtal.

Betalning
Betald träningsperiod räknas som bokad träningsperiod. Betalning sker genom elektroniskt fakturautskick och fakturan ska vara betald senast sju (7) dagar innan träningsperiodens start. Vid ansökan till Brutalen kan du välja att dela upp avgiften (faktura) på 1-3 månader.

Inställd träningsperiod
Då Brutalen sätter säkerheten främst förbehåller vi oss rätten att ställa in en träningsperiod om instruktören bedömer förhållandena som olämpliga. En träningsperiod kan även ställas in om instruktör blir sjuk eller liknande omständigheter. Hela erlagda deltagaravgiften återbetalas vid inställd träningsperiod och deltagaren kan om möjlighet finns istället erbjudas att medverka i senare träningsperiod. Brutalen ersätter inte övriga eventuella kostnader kopplade inställandet av träningsperioden. Enstaka träningspass kan ställas in och flyttas då bara fram till nästkommande inplanerade träningspass. Vid händelse av detta återbetalas ingen deltagaravgift.

Avbokning av tilldelad plats i träningsperiod
Avbokning av träningsperiod görs via e-post eller telefon till Brutalen. Vid avbokning fram till sju (7) dagar innan träningsperiodens start återbetalas 75% av deltagaravgiften. Vid avbokning senare än sju (7) dagar innan träningsperiodens start återbetalas ingen deltagaravgift. Om en deltagare inte ansluter till träningsperiodens start, och inte har avbokat, anses deltagaravgiften förbrukad och återbetalas ej.

Ombokning av träningsperiod
Deltagaren har rätt att senast 7 dagar före träningsperiodens start om möjlighet finns boka om till annat träningsperiod, men endast om samtliga träningsperioders platser ej är tillsatta.

Sjukdom
Vid sjukdom eller olycka (deltagare, familj, anhöriga eller liknande) återbetalas hela deltagaravgiften mot uppvisande av giltigt läkarintyg eller motsvarande.

Rätt att avbryta träningsperiod
Ansvarig coach äger rätten att avbryta en träningsperiod eller träningstillfälle för en enskild deltagare eller grupp om denne/dessa på grund av påtagligt bristande förkunskaper, olämpligt uppträdande eller riskabelt beteende och som därmed kan innebära säkerhetsrisker för den enskilde eller för andra. Betalt deltagaravgift återbetalas då inte.

Personuppgifter
För att underlätta boknings- och betalningsförfaranden behöver vi ta in personuppgifter. Brutalen behandlar lämnade personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning. Fotograferaring kan äga rum under träningsperioden och vid fotografering tillfrågas deltagare om hur bilder får användas. Ett urval av bilderna kan komma att publiceras på www.brutalen.se samt på sociala medier. Deltagare kan för eget bruk fritt använda dessa bilder. Om deltagare ångrar att finnas med i publicerat material så meddelar deltagaren detta till Brutalen som då tar bort publicerat material.